Tin trong nước

Du lịch Việt Nam phấn đấu phát triển hàng đầu Đông Nam Á

      (Tạp chí Du lịch) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có tờ trình số 165/TTr-BVHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

vinh-ha-long-1_watermark

Vịnh Hạ Long là một trong những điểm du lịch hấp dẫn hàng đầu của Việt Nam

     Quan điểm của chiến lược nêu rõ, phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác, góp phần quan trọng hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại. Phát triển du lịch bền vững, có trách nhiệm trên nền tảng tăng trưởng xanh; gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; giải quyết tốt vấn đề việc làm và an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

     Du lịch sẽ được phát triển theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao; chủ động nắm bắt xu hướng phát triển và hội nhập quốc tế; lấy khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nhân tố đột phá để phát triển du lịch.
Ngành Du lịch cũng đồng thời phát triển du lịch quốc tế và du lịch nội địa trong giai đoạn tới; đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch; tăng cường liên kết nhằm phát huy lợi thế tài nguyên tự nhiên và văn hóa để phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của Du lịch Việt Nam.

    Tại dự thảo Chiến lược này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mục tiêu tổng quát là đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, có sức cạnh tranh cao. Việt Nam trở thành điểm đến đặc biệt hấp dẫn, thuộc nhóm quốc gia phát triển du lịch hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Tầm nhìn đến năm 2050, du lịch khẳng định vai trò động lực của nền kinh tế. Việt Nam trở thành điểm đến có giá trị nổi bật toàn cầu, thuộc nhóm quốc gia phát triển du lịch hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tổng thu từ khách du lịch năm 2050 tăng 3,5 - 4 lần so với năm 2030.

     Để đạt được các mục tiêu này, Chiến lược đề ra 12 nhóm giải pháp gồm: Tiếp tục đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch; phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; phát triển và đa dạng hóa thị trường khách du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; xúc tiến, quảng bá du lịch; xây dựng thương hiệu du lịch; ứng dụng khoa học, công nghệ; hợp tác và hội nhập quốc tế; bảo vệ môi trường, ứng phó biển đổi khí hậu và phòng chống thiên tai; quản lý nhà nước về du lịch.

(Nguồn: vtr.org.vn)

Các tin liên quan