Thông tin Du lịch

Hệ thống bưu điện

 

Bưu điện tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: SN 1468 - đường Hùng Vương - phường Tiên Cát - TP.Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.846356

Bưu điện phường Nông Trang

Địa chỉ: đường Hùng Vương - phường Nông Trang - TP.Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.846400

Bưu điện thành phố Việt Trì

Địa chỉ: SN 1468 - đường Hùng Vương - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.846008

Bưu điện huyện Phù Ninh

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.829727

Bưu điện huyện Lâm Thao

Địa chỉ: Thị trấn Lâm Thao - huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.825025

Bưu điện huyện Đoan Hùng

Địa chỉ: Thị trấn Đoan Hùng - huyện Đoan Hùng - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.880219

Bưu điện huyện Thanh Ba

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Ba - huyện Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.885216

Bưu điện huyện Hạ Hòa

Địa chỉ: Thị trấn Hạ Hòa - huyện Hạ Hòa - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.837257

Bưu điện huyện Tam Nông

Địa chỉ: Thị trấn Tam Nông - huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.879106

Bưu điện huyện Thanh Thủy

Địa chỉ: Xã La Phù - huyện Thanh Thủy - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.877166

Bưu điện huyện Thanh Sơn

Địa chỉ:Thị trấn Thanh Sơn - huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.873202

Bưu điện huyện Tân Sơn

Địa chỉ: Xã Tân Phú - huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.615029

Bưu điện thị xã Phú Thọ

Địa chỉ: Thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.820332

Bưu điện huyện Cẩm Khê

Địa chỉ: Thị trấn Sông Thao - huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.889043

Bưu điện huyện Yên Lập

Địa chỉ: Thị trấn Yên Lập - huyện Yên Lập - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.870005

Các tin liên quan