Tin trong nước

Bộ VHTTDL triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới

Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Kế hoạch số 09-KH/BCSĐ triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT/TW của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Kế hoạch nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong việc triển khai các nội dung Cuộc vận động theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Tiếp tục tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào dân tộc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân, từ đó tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan; hàng năm xây dựng kế hoạch, chọn chủ đề để triển khai cuộc vận động phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị.

 

nguiVndunghangVN01

Du khách tham quan sản phẩm thủ công truyền thống

Theo đó, đối với công tác tuyên truyền, tiếp tục tổ chức, truyền thông sâu rộng trong toàn ngành VHTTDL, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và toàn thể xã hội về cuộc vận động; tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người dân trong thực hiện cuộc vận động.  Khuyến khích, động viên người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu và các yếu tố đầu vào là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam. Tập trung tuyên truyền chương trình do Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia từng giai đoạn; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu.

Chú trọng các hoạt động phát triển thị trường, xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm, phân phối và tiêu dùng hàng Việt Nam. Chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới sản phẩm du lịch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến, quảng bá; đáp ứng nhu cầu đặc thù, chuyên biệt của thị trường khách du lịch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam. Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước. Đa dạng hóa phương thức quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; mở rộng ra trường nước ngoài, nhất là thị trường mà Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại tự do. Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu quảng bá du lịch gắn với quảng bá các sản phẩm hàng hóa vùng miền; kết hợp tuyên truyền giới thiệu hàng hóa Việt đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các hoạt động tuyên truyền, triển khai chương trình quảng bá du lịch.

Đẩy mạnh hoạt động giới thiệu, truyền thông, quảng bá về các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn các tỉnh gắn với quảng bá các sản phẩm; xây dựng chương trình du lịch khuyến mại kết hợp mua sắm hàng hóa Việt Nam, nhất là các sản phẩm đặc thù, đặc trưng của địa phương. Đặc biệt, thúc đẩy sử dụng ngày càng nhiều hàng hóa, dịch vụ Việt Nam có chất lượng tốt; công khai, minh bạch thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, giá cả và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hàng hóa Việt Nam đến người dùng.

(Nguồn: Báo Tạp chí DL)

   

Các tin liên quan